تصویربرداری شبانه روزی ام آر آی، سونوگرافی، سی تی اسکن

در تمامی مراکز تصویربرداری زنجیره ای سهند خدمات تصویربرداری به صورت تمام وقت با حضور پزشک متخصص می باشد.

مرکز تصویربرداری هتل بیمارستان گاندی تهران

مرکز تصویربرداری بوعلی سینا قزوین

مرکز تصویرداری دهخدا قزوین